สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


1. ด้านกายภาพ

          1.1  สถานที่ตั้ง

                   สถานที่ตั้ง

                    เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  ตั้งอยู่ถนนฮอด – แม่ตืน หมู่ 3 ตำบลท่าเดื่อ  อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50260 โทรศัพท์ 053-469072 ต่อ 26 โทรสาร 053-469072 ต่อ 25

ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไป

                    เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา เดิมเป็นสุขาภิบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลท่าเดื่อ เป็นเทศบาลตำบลท่าเดื่อ ตามหนังสือรับรองการจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าเดื่อ ที่ ชม 63201/243 ลงวันที่  15 มีนาคม 2548 

                    ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง โดยรับพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ        อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่พื้นที่บางส่วนของบ้านแปลง 8 หมู่ที่ 2 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 และได้ขอเปลี่ยนชื่อเพื่อความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล จาก "เทศบาลตำบลท่าเดื่อ" เป็น "เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555

                    ต่อมาได้ขอปรับขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตามหนังสือสำนักงานกระทรวงหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว134 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เรื่องการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลขนาดกลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 30 มิถุนายน 2554

                   พื้นที่

                   เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอดอยเต่า มีพื้นที่ประมาณ  20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  12,500 ไร่ 

                   อาณาเขต

          เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
          ทิศเหนือ          ติดต่อกับบ้านวังหลวง     หมู่ที่ 4  ตำบลท่าเดื่อ    อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
          ทิศใต้              ติดต่อกับบ้านดงมะนะ    หมู่ที่ 6  ตำบลท่าเดื่อ    อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับบ้านสันติสุข     หมู่ที่ 7  ตำบลดอยเต่า   อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
          ทิศตะวันตก       ติดต่อกับบ้านวังหลวง    หมู่ที่ 4  ตำบลท่าเดื่อ     อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ตราของเทศบาล

 

          เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา มีตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระมหาบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุโบราณสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอดอยเต่า เป็นปูชนียวัตถุโบราณสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในแคว้นลานนาไทยหรือเมืองยนในอดีตกาล เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระธาตุนลาฏเบื้องซ้าย (กระดูกหน้าผากด้านซ้าย) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก และพระนางจามเทวี ได้ขึ้นมานมัสการพระบรมธาตุดอยเกิ้งครั้งที่จะมาครองเมืองหริภุญชัย(ลำพูน) เมื่อ พ.ศ.1200

          ในปี พ.ศ.2463-พ.ศ.2464 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เสด็จขึ้นมานมัสการพระบรมธาตุดอยเกิ้ง พร้อมกับนมัสการท่านครูบาศรีวิชัยในครานั้น ต่อมาก็ได้รกร้างไป

          จนถึง พ.ศ.2529 ครูบาบุญศรี อภิปุณโณ ได้ธุดงค์ขึ้นมา และได้บูรณะสร้างเสนาสนะต่างๆ จนถึงปัจจุบัน วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ตั้งอยู่บนดอยสูงในเขตเมืองฮอดเก่า (พิศดารนคร) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามถนนเชียงใหม่-ฮอด-วังลุง-ดอยเกิ้ง ทางขึ้นวัดเป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ซึ่งทุกปีจะมีการจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ โดยมีประชาชนและผู้มีจิตศรัทราจากที่ต่างๆ เดินทางมาทำบุญอย่างมากมาย

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                   เป็นพื้นที่ราบและเนินสูงล้อมรอบด้วยภูเขาตั้งแต่ 260-350 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของแหล่งชุมชน และสถานที่ราชการต่างๆ มีเส้นทางน้ำไหลลำห้วยขนาดเล็กมากมาย ซึ่งเห็นได้โดยทั่วไป ทอดตัวจากเหนือลงใต้ แต่จะมีน้ำไหลให้เห็นเฉพาะฤดูฝนหรือเฉพาะช่วงที่มีน้ำมาก

          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                   ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ใกล้เคียงกับชุมชนอื่นๆ  ในจังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดความชุ่มชื้น ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  และได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้  ทำให้มีฝนตกในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ ยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  จากตอนเหนือของประเทศจีน  ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งในเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมิถุนาย

1.4  ลักษณะของดิน

                   สภาพดินทั่วไปเป็นดินปนทราย มีความสามารถในการอุ้มน้ำทำได้ไม่ดีนัก

          1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำทั่วไปมีทั้งแหล่งน้ำที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ที่อยู่ตามบริเวณหุบเขา และแหล่งน้ำที่ขุดสร้างขึ้นเพื่อใช้กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สำคัญ  ประกอบด้วย

(1) อ่างเก็บน้ำทุ่งหญ้า บ้านแปลง 4

(2) สระห้วยแปลง 4

(3) สระห้วยเกี๋ยง

(4) สระห้วยสันลมจอย บ้านแปลง 4

(5) สระโครงการพระราชดำริ บ้านแปลง 5

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                    พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  มีสภาพเป็นป่าทางทิศเหนือ มีการจับจองบุกรุกทำลายป่า ลักษณะป่าไม้ เป็นป่าเบญจพรรณ  ประกอบด้วย  ไม้แดง  ไม้มะค่าโมง  ไม้เต็งรัง ไม้สัก  ฯลฯ  ประมาณ ร้อยละ  5  ของพื้นที่ทั้งหมด

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

                   มีเขตการปกครองรวม 6  หมู่บ้าน  2  ตำบล  ประกอบด้วย 

                   หมู่ที่ 1 บ้านแปลง 3 ตำบลท่าเดื่อ

                   หมู่ที่ 2 บ้านแปลง 8 ตำบลท่าเดื่อ

                   หมู่ที่ 3 บ้านแปลง 5 ตำบลท่าเดื่อ

                   หมู่ที่ 1 บ้านแปลง 2 ตำบลมืดกา

                   หมู่ที่ 2 บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา

                   หมู่ที่ 3 บ้านแปลง 4 ตำบลมืดกา

          2.2 การเลือกตั้ง

                   แบ่งเขตการเลือกตั้ง ออกเป็น  2  เขตการเลือกตั้ง  ดังนี้

                   เขตเลือกตั้งที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล ดังนี้

                   หมู่ที่ 1 บ้านแปลง 3 ตำบลท่าเดื่อ

                   หมู่ที่ 2 บ้านแปลง 8 ตำบลท่าเดื่อ

                   หมู่ที่ 3 บ้านแปลง 5 ตำบลท่าเดื่อ

                   หมู่ที่ 2 บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา (บางส่วน เฉพาะบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1103 ฮอด-แม่ตืน)

          เขตเลือกตั้งที่ 2  ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล ดังนี้

                   หมู่ที่ 1 บ้านแปลง 2 ตำบลมืดกา

                   หมู่ที่ 2 บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา (บางส่วน ยกเว้นบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1103 ฮอด-แม่ตืน)

                   หมู่ที่ 3 บ้านแปลง 4 ตำบลมืดกา

                   บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนภายในเขตเทศบาล  ได้รับความร่วมมือในระดับที่ดีพอสมควรวัดได้จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและการทำประชาคมหมู่บ้านการดำเนินกิจกรรมชุมชน

 

 

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

                   1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา  ปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลไปใช้สิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 2,739 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,482 คน  คิดเป็นร้อยละ  78.66  ของผู้มีสิทธิทั้งหมด

                   2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งที่ผ่านมา ปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลไปใช้สิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น  2,743  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,482 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.78  ของผู้มีสิทธิทั้งหมด

 1. ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

ตำบล/หมู่บ้าน

ครัวเรือน (หลังคา)

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลท่าเดื่อ

หมู่ที่ 0 ท่าเดื่อ

หมู่ที่ 1 บ้านแปลง 3

หมู่ที่ 2 บ้านแปลง 8

หมู่ที่ 3 บ้านแปลง 5

1,019

1

210

238

570

952

0

229

292

428

1,016

3

233

297

483

1,968

6

462

589

911

ตำบลมืดกา

หมู่ที่ 1 บ้านแปลง 2

หมู่ที่ 2 บ้านแปลง 1

หมู่ที่ 3 บ้านแปลง 4

851

270

321

260

1,130

378

435

317

1,182

386

461

335

2,312

764

896

652

รวม

1,870

2,082

2,198

4,280

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

          3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

รายการ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนประชากรเยาวชน

อายุต่ำกว่า 18 ปี

371

359

730

จำนวนประชากร

อายุ 18-59 ปี

1,177

1,197

2,374

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

534

642

1,176

รวม

2,082

2,198

4,280

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 1. สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 

          (1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง คือ

                   1. โรงเรียนบ้านแปลง 2

     2. โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพ บ้านแปลง 4

     3. โรงเรียนบ้านแปลง 5

     4. โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพ บ้านแปลง 8

(2) โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

ตารางแสดงข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา   

โรงเรียน

ระดับ

สังกัด

นักเรียน

(คน)

ครู

(คน)

1. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

2. โรงเรียนบ้านแปลง 2

3. โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพ บ้านแปลง 4

4. โรงเรียนบ้านแปลง 5

5. โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพ บ้านแปลง 8

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

 

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

 

 

ก่อนวัยเรียน

สนง.พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5

สนง.พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5

สนง.พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5

 

สนง.พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ขต 5

สนง.พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ขต 5

 

 

เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 

800

65

158

 

108

96

 

 

96

70

10

15

 

13

10

 

 

 

10

รวม

1,323

128

          4.2 สาธารณสุข

                   การให้บริการสาธารณในเขตพื้นที่ตำบลท่าเดื่อ-มืดกา มีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ดังนี้

 1. โรงพยาบาลดอยเต่า (ขนาด 30 เตียง) จำนวน  1  แห่ง
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมืดกา จำนวน  1  แห่ง
 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า จำนวน  1  แห่ง
 4. ร้านขายยา จำนวน  3  แห่ง

๔.๓ อาชญากรรม

                    เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา นับเป็นเมืองที่มีความสงบเรียบร้อย เนื่องจากพื้นที่มีหน่วยงานให้บริการรักษาความปลอดภัย คือสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า  จากข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากสถานีตำรวจภูธรดอยเต่า พบว่า ในปี พ.ศ. 2558-2561 คดียาเสพติดมีอัตราการจับกุมค่อนข้างสูงกว่าคดีอื่นๆ

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรดอยเต่าได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

4.5 การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

(1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ

(4) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง           

(5)  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน     

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมและขนส่ง เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา   มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดใกล้เคียง และติดต่อกับอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่  ได้โดยสะดวก  โดยมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ

                   -   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1103  (ถนนสายฮอด – ดอยเต่า-แม่ตืน) เป็นเส้นทางที่ใช้ติดต่อกับอำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

                   การคมนาคม และขนส่ง ที่สามารถติดต่อกับอำเภอดอยเต่า และเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ได้สะดวก  คือการคมนาคมทางรถยนต์  ซึ่งเป็นรูปแบบการคมนาคม และขนส่งที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในปัจจุบัน ทำให้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา   สามารถติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง อำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดและภายในอำเภอ โดยมีรถยนต์โดยสาร ประจำทาง ให้บริการดังนี้

 1. รถยนต์โดยสารประจำทางสาย เชียงใหม่ – ฮอด – ดอยเต่า
 2. รถยนต์โดยสารประจำทางสาย จอมทอง – ฮอด – ดอยเต่า – กรุงเทพฯ 
 3. รถยนต์โดยสารประจำทางสาย แม่ฮ่องสอน – ดอยเต่า - กรุงเทพฯ
 4. รถยนต์โดยสารสองแถวประจำทาง สายฮอด – ดอยเต่า

          5.2 การไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอดอยเต่า ให้บริการในเขตเทศบาล 1,820 ครัวเรือน นอกเขตเทศบาลฯ 8,477 ครัวเรือน  จำนวนกระแสไฟที่จ่ายทั้งหมดเฉลี่ยเดือนละ 1,258,570 กิโลวัตต์/ชั่วโมง จำนวนผู้ใช้  ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ  200  ครัวเรือน  ส่วนใหญ่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอาคารพาณิชย์ ร้อยละ 99  โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 0.50  สถานที่ราชการ ร้อยละ 0.50  การให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมอาคารบ้านเรือนที่เกาะตามถนนในชุมชนแต่ยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่เกษตรกรรม

          5.3 การประปา

แหล่งที่มาของน้ำดิบคือแม่น้ำปิง กำลังผลิต 800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  ผลิตวันละ 9 ชั่วโมง  แหล่งน้ำในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  ในปี พ.ศ.  2558  มีจำนวนผู้ใช้น้ำประปา  จำนวน  950  ครัวเรือน  เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร  น้ำบาดาลมีคุณภาพต่ำ  ปัจจุบันยังคงประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในฤดูแล้ง  ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังทำได้แค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น

          5.4 โทรศัพท์

สำนักงานบริการโทรศัพท์สาขาจอมทอง  สามารถให้บริการโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  ทั้งชนิดติดตั้งประจำบ้าน และตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา จำนวน 1  แห่ง
 2. สถานีวิทยุ – โทรทัศน์ เกือบทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลไม่สามารถรับฟังเสียงจากคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ได้ชัดเจน และไม่สามารถรับสัญญาภาพโทรทัศน์ได้บางช่อง
 3. สถานีวิทยุชุมชน คลื่น 104  MH, 107 MH และสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  คลื่น  92  MH  ในอำเภอดอยเต่า

 

 

 1. ระบบเศรษฐกิจ

          6.1 การเกษตร

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ลำไย ข้าว เลี้ยงสัตว์  ดังนี้

-  อาชีพเกษตรกร         ร้อยละ       70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์          ร้อยละ       13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพรับจ้าง            ร้อยละ        8  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพค้าขาย            ร้อยละ        9  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

          6.2 การประมง

-  ประชาชนจะประกอบอาชีพประมง ประมาณร้อยละ 13 โดยจะทำประมงบริเวณทะเลสาบดอยเต่า และแม่น้ำปิง 

          6.3 การปศุสัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 

          6.4 การบริการ

ที่พัก-รีสอร์ท              1        แห่ง

ร้านอาหาร                 6        แห่ง

ท่ารถ                       2        แห่ง

ร้านเกมส์                   3       แห่ง

          6.5 การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ 

          6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                    2        แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน        3        แห่ง

ร้านค้าต่างๆ               42      แห่ง    

กลุ่มอาชีพ

ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวนลำไย เลี้ยงสัตว์ และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

          6.7 แรงงาน

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

 

 

 

 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   93     วัด   5    แห่ง

                   -  ผู้นับถือศาสนาคริสต์   ร้อยละ  3                 

-  ผู้ที่นับถืออื่น  ร้อยละ  2

7.๒ ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                       ประมาณเดือน    มกราคม

-  ประเพณีสงฆ์น้ำพระธาตุดอยเกิ้ง          ประมาณเดือน   กุมภาพันธ์

-  ประเพณียี่เป็งรำลึก                         ประมาณเดือน    เมษายน

-  ประเพณีแห่ไม้ค้ำ                           ประมาณเดือน    เมษายน

-  ประเพณีวันสงกรานต์                      ประมาณเดือน    เมษายน

-  ประเพณียี่เป็งรำลึก                        ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา      ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน

          7.3 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                   - ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา

                   - ผ้าทอตีนจก

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำปิง ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา น้ำใต้ดิน

8.2 ป่าไม้  พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา  มีสภาพเป็นป่าทางทิศเหนือ มีการจับจองบุกรุกทำลายป่า ลักษณะป่าไม้ เป็นป่าเบญจพรรณ  ประกอบด้วย  ไม้แดง  ไม้มะค่าโมง  ไม้เต็งรัง ไม้สัก  ไม้เหียง ฯลฯ  ประมาณร้อยละ  5  ของพื้นที่ทั้งหมด

8.3 ภูเขา  มีภูเขาล้อมรอบ

8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตเทศบาลตำบลท่าเดื่อ  มีแร่ที่สำรวจพบ  เช่น  ฟลูออไรท์  เพลสปาร์  และแมงกานีส  แต่ยังไม่มีการนำมาใช้ ประโยชน์

 1. อื่นๆ

9.1 สภาพแวดล้อม

- คุณภาพแหล่งน้ำและอากาศในเขตเทศบาลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งผลิตที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อน้ำและอากาศ

- ปริมาณขยะที่เทศบาลรับผิดชอบในการจัดเก็บมีไม่มากนัก รวมทั้งไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียและมลภาวะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  ส่วนปัญหาการทิ้งขยะและเศษเหล็ก  บริเวณชุมชน  ร้านค้า  ร้านซ่อมรถ  และการทิ้งขยะบริเวณทะเลสาบดอยเต่า  รวมทั้งการทิ้งขยะของพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่เขตเทศบาล  เป็นสิ่งที่เทศบาลคาดว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อเทศบาล  ในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและการดูแลรักษาความสะอาดในอนาคต

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page