นางสุภารัตน์  จิตตเขตต์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 

นางสุภารัตน์  จิตตเขตต์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจงรักษ์  ทับทั่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชูชาติ  ตันใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวรัชภรณ์  โสภาแดง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางสาวสุนีย์  รินแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page