นางสุภารัตน์  จิตตเขตต์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
โทร.089-5527141

รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
(เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา ไม่ได้กำหนดตำแหน่งนี้)

นางสุภารัตน์  จิตตเขตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-5527141

นางจงรักษ์  ทับทั่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.093-1346146

นายชูชาติ  ตันใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.081-1639315

นางสาวรัชภรณ์  โสภาแดง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รก
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร.082-1875133

นางสาวสุนีย์  รินแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.090-1747260

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page