นางสุภารัตน์  จิตตเขตต์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

       

นางสุภารัตน์  จิตตเขตต์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจงรักษ์  ทับทั่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชูชาติ  ตันใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.รัชภรณ์  โสภาแดง
พยาบาลวิชาชีพ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขฯ
นางสุภารัตน์  จิตตเขตต์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page