แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ปก

สารบัญ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต
  6. ยุทธศาสตร์การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
  7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page