ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสนอปัญหา โครงการ/กิจกรรม และความต้องการของชุมชน เพื่อบรรจุในแผนชุมชน

เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ

Facebook Like Box